top of page

Pla d'acció tutorial amb perspectiva de Gènere

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE.

A.  ORIENTACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A L'AULA

Amb aquest projecte es pretén dur a terme en el nostre  centre  el  Pla d'acció tutorial amb perspectiva de gènere. Aquest es desenvoluparà conjuntament amb el departament d'Orientació, el professorat tutor i la persona   coordinadora responsable de el Pla d'Igualtat.

 

DESENVOLUPAMENT DEL II PLA ESTRATÈGIC D'IGUALTAT DE GÈNERE EN EDUCACIÓ 2016-2021.

 

DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-2021.

  Actuacions concretes per integrar la perspectiva de gènere en el Pla de Centre d'acord amb els objectius establerts

1)  En el projecte educatiu, al menys en els següents aspectes:

 • En la utilització d'un llenguatge no sexista i inclusiu en la documentació de centre, recursos i materials didàctics, cartelleria de centre, pàgines web, comunicació amb les famílies, etc.

 • En les programacions didàctiques i en les propostes pedagògiques.

 • En el Pla de Convivència.

 • En el Pla d'Orientació i Acció Tutorial.

 • En el Pla de Formació de l'Professorat.

 • En els criteris per establir els agrupaments de l'alumnat.

 • En les activitats complementàries i extraescolars que es programin.

 • En l'Informe d'autoavaluació de centre

 

Per la seva impartició en les tutories es buscarà el desenvolupament personal i social del nostre alumnat des d'una perspectiva de gènere, educar emocionalment i ampliar la competència social a través de l'empatia, la resolució de conflictes, l'assertivitat i la prevenció davant la violència de gènere i l'assetjament.

Per a això, la responsable de coeducació confeccionarà cinc unitats didàctiques que s'aniran impartint al llarg dels tres trimestres a tot l'alumnat de el centre.

 

Les unitats didàctiques desenvolupades seran:

 • Masculinitats Igualitàries. I TRIMESTRE 2 sessions

 • La Construcció de l'Amor en Positiu. II TRIMESTRE 2 ses.

 • La Coresponsabilitat Responsable. II TRIMESTRE 2 ses.

 • Visibilitat de la dona. II / III TRIMESTRE 2 ses.

 • Tots els amors són iguals: LOVE IS LOVE III TRIMESTRE 2 ses.

 

I  TRIMESTRE
 

- MASCULINITATS igualitàries.

Es durà a terme en el primer trimestre i part de les seves activitats es farà coincidir amb el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, 25 de novembre.  

Tres seran els objectius fonamentals que es buscaran aconseguir:

 

 1. La prevenció de la violència de gènere i l'assetjament que produeix                                                           aquesta xacra social

 2. La conscienciació de la gravetat del tema, per la seva empremta en la                                                           adolescència

 3. La importància d'acabar amb aquest greu problema a través de les                                                           Masculinitats Igualitàries.  DOS  SESSIONS.

Es necessitaran, a l'almenys, dues sessions per treballar el seu material. Al seu torn,  aquest material servirà de suport perquè  cada grup de centre confeccioni la seva  ESLÒGAN CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE:

Dia 25 de novembre  

"Dia Internacional contra La violència cap a la dona"

-Acte institucional
A causa de el protocol que cal adoptar en el centre a causa de l'COVID 19 no es podrà celebrar un acte institucional però s'establiran un seguit d'actuacions per
  la participació de tota la comunitat educativa. Tot i així es guardarà  un minut de silenci en l'hora anterior  a l'hora del pati per totes les víctimes d'aquesta xacra social. s'elaborarà  un manifest contra la violència masclista realitzat per l'alumnat de 4t ESO de el Projecte d'Igualtat de Gènere, un altre pel professorat i un altre per la  AMPA, que es pujaran al web de centre.

- Eslògan contra la violència de gènere de cada un dels cursos de centre, condemnant aquest tipus de violència. Seran exposats a l'entrada de el centre per tal de  que puguin ser llegits per tota la comunitat educativa. Aquesta activitat implica a tot l'alumnat i es realitzarà amb la col·laboració de el Pla d'Igualtat,  Departament d'Orientació, Dace i el professorat tutor.  

- 1r,  2n  i 3r  d'ESO elaboraran  cartolines, cartells contra la violència de  gènere  amb el lema:  "Denuncia la violència contra les dones: CANVIEM EL MÓN", que s'exposaran a les seves aules corresponents. En col·laboració amb el Pla d'Igualtat, el Departament d'Orientació i professorat de Canvis Socials i de Gènere de 2n i 3r d'  ESO.

- Exposició de cartells publicitaris  VIURE SENSE VIOLÈNCIA ÉS UN DRET  dirigides a tots els  cursos de el Centre contra la violència de gènere realitzades per l'alumnat de el Projecte d'Igualtat de Gènere de 4t  ESO, coordinada per donya Mercès Sánchez. Aquesta exposició s'exposarà a l'entrada de centre

                                                         

 

 

 

I II  TRIMESTRE

-  LA CONSTRUCCIÓ DE L'AMOR EN POSITIU.

Es durà a terme en la primera meitat de l'segon trimestre.  

Els objectius que es persegueixen complir amb aquesta unitat seran:

 1. Resignificar aquesta data, allunyant el concepte d'amor de la idea comercial que tenim d'ell mateix, amb el lema: "Això no és amor. Estimar és una altra cosa "

 2. Analitzar els mites de l'amor romàntic i aconseguir la seva desmitificació, allunyant la idea d'estimar de conceptes com possessió i gelosia, que són el germen de la violència de gènere en l'adolescència.  DUES SESSIONS.

-  LA CORESPONSABILITAT RESPONSABLE

Es durà a terme a la segona meitat del segon trimestre, fent coincidir part de les seves activitats amb la celebració de l'  Dia Internacional de la Dona, 8 de març. DUES SESSIONS.  

 

Els objectius que es persegueixen aconseguir amb aquesta unitat seran:

 1. Saber que entenem per "Coresponsabilitat",

 2. Entendre la importància del que suposa el repartiment igualitari de les tasques domèstiques i de parella i en  família.

 3. Establir les diferències entre "ajudar" i "col·laborar"

 4. Treballar per aconseguir la conciliació de la vida familiar i laboral.

-  VISIBILITAT DE LA DONA

Es durà a terme al llarg del segon trimestre i començament de l'tercer,  fent coincidir part de les seves activitats amb la celebració de l'  Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, 11 de febrer i Dia Internacional de la Dona, 8 de març. DUES SESSIONS.  

 

Els objectius que es persegueixen aconseguir amb aquesta unitat seran:

 1. Visibilitzar el paper de la dona en la història.

 2. Celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència (11 de Febrièr)

 3. Localitzar referents femenins de totes les àrees curriculars  que no estan en els llibres de text.

I III TRIMESTRE

-  TOTS ELS AMORS SÓN IGUALS

Es durà a terme a la segona meitat de l'tercer  trimestre, fent coincidir part de les seves activitats amb la celebració de l'  Dia Internacional contra la  LGTBIfobia, 17  de maig i el Dia Internacional de les Famílies.  

 

Els objectius que es persegueixen complir amb aquesta unitat seran:

 

 1. Visibilitzar a l'col·lectiu LGTBIQ.

 2. Entendre la importància del que suposa el respecte a les diferents orientacions sexuals.

 3. Establir les diferències entre Transsexualitat i Transvestisme

 4. El dret a la identitat sexual

 5. diversitat família

finalment:

 • Aquestes unitats seran elaborades per la responsable de el Pla d'Igualtat. Per a qualsevol dubte estarà a disposició de professorat  tutor.

 • Després fer-les arribar, es marcaran els punts bàsics de la feina coeducatiu.

 • Seran presentat a el professorat tutor  en les reunions corresponents hores  que s'estableixin amb el Departament d'Orientació.

 • La responsable de l'PDI les enviarà per correu electrònic o INTRANET  en format PDF.

 • Totes les unitats han de contenir material audiovisual, amb enllaços a internet.

MERCEDES SÁNCHEZ VICO. Pla d'Igualtat 2020/21

foto_coeducación_centro.JPG
Antigua estatua con máscara
bottom of page